Pravila i uslovi za prijavu
Pravila i uslovi prijave za donaciju sredstava za unapređenje rada sportskih klubova i udruženja za djecu u domenu sporta i tjelesne kulture povodom 4. dm ženske utrke 2021.
1. Pravo prijave imaju sportski klubovi i udruženja za djecu:
  1. koji su registrovani i djeluju kao amaterski ili profesionalni sportski klubovi (ili društva) ili kao udruženja za djecu i mlade na teritoriji Bosne i Hercegovine;
  2. koji su usmjereni na sportski rad s djecom i mladima do 18 godina ili u okviru kluba imaju kategorije za djecu i omladinu do 18 godina te su usmjereni na razvoj zdravog i aktivnog života kod djece/omladine do 18 godina;
  3. koji aktivno djeluju u protekle dvije godine – održavaju trenažne procese, učestvuju na sportskim takmičenjima, organizuju sportske aktivnosti za djecu i podstiču na zdrav i aktivan život djece kroz sportsku rekreaciju.
Formular za prijavu
  • Prijava na poziv za donaciju povodom 4. dm ženske utrke vrši se putem Formulara za prijavu koji se nalazi na dm online platformi: www.dm-zajedno.ba
 
  • Klubovi/udruženja su prilikom prijave dužni navesti sve potrebne podatke u za to predviđena polja Formulara za prijavu. Potrebi podaci za prijavu su:
2. Podaci o klubu i udruženju
Naziv kluba ili udruženja, grad, adresa, PDV i ID broj, e-mail adresa i broj telefona
3. Podaci o klubu ili udruženju
Datum i godina osnivanja, kojom granom sporta se bavi (klub ili sportsko društvo), koje dobne kategorije djece/omladine, odnosno koje selekcije funkcionišu unutar kluba;
Za udruženje – kojim sportskim aktivnostima se udruženje bavi ili koje sportske rekreativne aktivnosti su organizovali za članove udruženja; za koju dobnu kategoriju djece/omladine su namijenjene aktivnosti udruženja.
4. Informacije o namjeni za koju su sredstva potrebna i iznosu sredstava
Klubovi/udruženja trebaju navesti za koji sport/sportsku aktivnost, koju dobnu kategoriju te u koju svrhu su im potrebna sredstva, kao i informaciju kada bi (u kojem periodu) sredstva iskoristili.
Potrebno je navesti detaljan opis aktivnosti za koju su sredstva potrebna – da li je u pitanju organizacija odlaska na sportsko takmičenje, organizacija sportskog takmičenja, organizacija trenažnog procesa, uređenje sportske sale, nabavka sportske opreme i rekvizita, angažman stručnjaka za sport za rad s djecom i slično. Potrebno je navesti u kojem periodu se navedene aktivnosti dešavaju i koliko dugo traju.
Potrebno je navesti novčani iznos koji je klubu/udruženju potreban za navedenu aktivnost.
Navedene informacije popunjavaju se u formularu za prijavu.
Aktivnost treba biti realizovana najkasnije do kraja maja 2022. godine. Ukoliko okolnosti na koje klub/udruženje ne mogu uticati (viša sila, pandemija corona virusa i sl.) odgode realizaciju aktivnosti, dm će s klubom/udruženjem dogovoriti naknadni termin realizacije uz potpisivanje Anexa na ugovor.
Važno:
Potrebno je da svi podaci koji se unose u Formular za prijavu, budu tačni i važeći. Organizator zadržava pravo na provjeru istih, te u tu svrhu zahtjeva dostavu dokumentacije od prijavljenog pravnog lica (u ovjerenoj kopiji).
U slučaju nepotpunih podataka Organizator zadržava pravo da prijavu diskvalifikuje čime prijavljeno pravno lice gubi pravo na dalje učestvovanje u odabiru.
Nije dozvoljena prijava fizičkim licima, kao ni sportskim savezima, školskim sportskim sekcijama/klubovima.
Napomena: Amaterski sportski klub je dobrovoljna nevladina neprofitna organizacija koja se organizira kao udruženje građana za obavljanje sportske djelatnosti u skladu sa zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine, zakonima o udruženjima i fondacijama entiteta i kantona, zakonima o sportu entiteta i propisima iz oblasti sporta na odgovarajućem nivou administrativnog organiziranja.
1. Jedan klub ili udruženje ima pravo da prijavi samo jednom.
2. Bez dostavljenih svih potrebnih informacija prijava se neće smatrati potpunom.
3. Zaprimljene prijave ocijenit će dm žiri prema ispunjenim Pravilima i uslovima prijave kompanije dm drogerie markt d.o.o., te Kriterija za odabir klubova/udruženja za donaciju
4. U obzir će se uzimati samo cjelovite prijave koje zadovoljavaju sve Kriterije za odabir.
5. Klub/udruženje može u svakom trenutku pisanim putem ili putem e-maila povući prijavu za što im Organizator stavlja na raspolaganje sljedeće kontakte:
dm drogerie markt d.o.o.
Za donaciju/podršku dječijem sportu u BiH povodom 4.dm ženske utrke
Lužansko polje 40b
71210 Ilidža
zajedno@dm-drogeriemarkt.ba
6. Povlačenjem prijave gubi se pravo u daljnjem učestvovanju.
7. Organizator zadržava pravo informisanja medija u svrhu promocije donacije što uključuje i komuniciranje prijavljenih i odabranih klubova/udruženja.
8. Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku kontaktira prijavljene klubove/udruženja zbog potrebe dodatnih informacija o klubu/udruženju i njihovom djelovanju.
9. Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku bez navođenja razloga promijeni Pravila i uslove prijave na Za donaciju/podršku dječijem sportu u BiH povodom 4. dm ženske utrke kompanije te Kriterije za odabir klubova/udruženja i obustavi poziv naročito ako to bude potrebno uslijed više sile ili vanjskih okolnosti na koje Organizator ne može uticati ili ako samo na taj način bude zagarantovana uredna sprovedba donacije.
10. Sva pitanja vezana uz prijavu i kriterije odabira moguće je uputiti isključivo putem e-mail adrese: zajedno@dm-drogeriemarkt.ba ili na broj telefona: 033/ 778-369.
11. Temeljem definisanih Pravila i uslova prijave Za donaciju/podršku dječijem sportu u BiH povodom 4.dm ženske utrke te Kriterija za odabir klubova/udruženja dm stručni žiri će odabrati više prijavljenih klubova/udruženja kojima će kompanija dm drogerie markt ponuditi podršku u vidu sredstava potrebnih za realizaciju aktivnosti koje klub/udruženje navede kao one za koja su im sredstva potrebna.
12. Ukupan novčani iznos donacije je 10.000 KM. Navedeni iznos bit će raspoređen na određeni broj klubova i udruženja koje će odabrati dm žiri. dm zadržava pravo da klub ili udruženje podrži s manjim novčanim iznosom od onog koji je klub/udruženje naveo kao potrebni iznos za podršku.
13. Odabrani klubovi/udruženja bit će obaviješteni najkasnije do 20.8.2021. o daljnjem toku donacije sredstava. Odabrani klubovi/udruženja će biti proglašeni 9.8.2021. godine putem dm online platforme {ZAJEDNO} ali i ostalih raspoloživih oficijelnih kanala kompanije dm drogerie markt.
14. Klubovi/udruženja prijavom na poziv prihvataju Pravila i uslove prijave dm drogerie markt d.o.o. te Kriterije za odabir.
 
Top