Kriteriji za odabir
Kriteriji za odabir klubova/udruženja

Prijavljeni klubovi/udruženja moraju ispunjavati Kriterije za odabir.
Opći Kriteriji za odabir klubova/udruženja su:
Klubovi/udruženja trebaju biti registrovani u skladu sa zakonom i djelovati na teritoriji BiH najmanje dvije godine.
Klubovi/udruženja trebaju biti usmjereni na rad sa djecom/omladinom do 18 godina ili imati unutar kluba kategorije/selekcije za djecu/omladinu do 18 godina ili omladinske škole sporta.
Klubovi/udruženja trebaju biti aktivni u posljednje dvije godine što podrazumijeva održavanje treninga i/ili sportskih takmičenja te organizaciju sportskih aktivnosti ili srodnih aktivnosti usmjerenih ka zdravom i aktivnom životu djece/omladine.
Prednost pri odabiru imaju klubovi koji se bave bazičnim sportovima te udruženja koja za svoje članove organizuju sportske rekreativne aktivnosti koje redovno podstiču na aktivan i zdrav život djece/omladine a koji imaju korist za lokalnu ili širu društvenu zajednicu.

PRAVA I OBAVEZE:
  1. Organizator će odabranim klubovima/udruženjima uputiti prijedloge ugovora o donaciji ili saradnji u svrhu potpisivanja i sklapanja ugovora. Ukoliko klub/udruženje odbije potpisati predloženi ugovor u ostavljenom roku, smatrat će se da su povukli svoju prijavu i gube pravo u daljnjem učestvovanju.
  1. Klub/udruženje odgovoran je za sprovedbu i dužan je dobijena sredstva iskoristiti isključivo u svrhu sprovedbe navedene aktivnosti/projekta za koju dobija sredstva.
  1. Prijavom na ovaj poziv, klub/udruženje prihvata da se podaci izneseni u formularu za prijave koriste u komunikacijske svrhe od strane organizatora (dm drogerie markt d.o.o.) u štampanom, zvučnom, slikovnom i/ili video materijalu.
Top