Zaštita ličnih podataka

dm drogerie markt d.o.o. vrlo ozbiljno shvata zaštitu Vaših ličnih podataka i pridržava se zakonskih propisa. dm drogerie markt d.o.o. svim licima osigurava zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda te pravo na tajnost u pogledu obrade ličnih podataka koji se na njih odnose. Također su utvrđene posebne mjere za tehničku ili bilo koju drugu zaštitu, čuvanje i sigurnost ličnih podataka. Navedenim djelovanjem dm BiH pridržava se propisa Zakona o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH" broj 49/07, br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011 – ispr.) ali i Uredbe (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Vijeća od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka, o slobodnom kretanju takvih podataka i ukidanju Direktive 95/46/EZ.

 

 

Definicije izraza preuzete iz Zakona o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH" broj 49/07, br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011 – ispr.) 

- lični podaci podrazumijevaju bilo koju informaciju koja se odnosi na fizičko lice koje je identifikovano ili može da se utvrdi identitet lica;

- nosilac podataka je fizičko lice čiji identitet može da se ustanovi ili identifikuje, neposredno ili posredno, naročito na osnovu jedinstvenog matičnog broja te jednog ili više faktora karakterističnih za fizički, fiziološki, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog lica;

- zbirka ličnih podataka je bilo koji sistemski skup ličnih podataka koji su dostupni shodno posebnim kriterijima, bilo da su centralizovani, decentralizovani ili razvrstani na funkcionalnom i geografskom osnovu ili postavljeni u skladu sa posebnim kriterijima koji se odnose na lice i koji omogućavaju nesmetan pristup ličnim podacima u dosijeu;

- obrada ličnih podataka je bilo koja radnja ili skup radnji koje se vrše nad podacima, bilo da je automatska ili ne, a posebno prikupljanje, unošenje, organizovanje, pohranjivanje, prerađivanje ili izmjena, uzimanje, konsultovanje, korišćenje, otkrivanje prenosom, širenje ili na drugi način omogućavanje pristupa podacima, svrstavanje ili kombinovanje, blokiranje, brisanje ili uništavanje;

- kontrolor je svaki javni organ, fizičko ili pravno lice, agencija ili drugi organ koji samostalno ili zajedno sa drugim vodi, obrađuje i utvrđuje svrhu i način obrade ličnih podataka na osnovu zakona ili propisa;

- obrađivač je fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili drugi organ koji obrađuje lične podatke u ime kontrolora;

- treća strana je bilo koje fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili bilo koje drugo tijelo, osim nosioca podataka, kontrolora, obrađivača i lica koja su pod direktnom nadležnošću kontrolora ili obrađivača, ovlašćeni da obrađuju podatke;

- saglasnost nosioca podataka podrazumijeva svaku konkretnu i svjesnu naznaku želje nosioca podataka datu slobodnom voljom kojom nosilac podataka daje svoj pristanak da se njegovi lični podaci obrađuju;
 

Principi obrade ličnih podataka od strane dm drogerie markt d.o.o. 

Saglasno odredbama člana 5, stav (1) Zakona o zaštiti ličnih podataka, dm drogerie markt d.o.o. Lužansko polje 40b, 71210 Ilidža, Bosna i Hercegovina, IDB: 4201125900003, PDV: 201125900003, Vas obavještava da prikuplja, koristi i obrađuje podatke o ličnosti korisnika na dolje navedenim društvenim mrežama i kanalima komuniciranja i (u daljem tekstu: podaci), te Vas ovim putem obaviještava:

 

Facebook:  

Na dm BiH službenoj facebook stranici prikupljamo i obrađujemo sljedeće lične podatke u navedene svrhe:

Upiti – svi upiti pristigli na dm BiH facebook stranicu prikupljaju se isključivo u svrhu pružanja povratne informacije i odgovora osobi koja je postavila upit.

Lični podaci koji se prikupljaju ovim putem su: ime i prezime/facebook nick koji je naveden na profilu osobe koja postavlja upit. U određenim slučajevima, kada sam korisnik zahtijeva, prikuplja se i broj telefona osobe koja postavlja upit u svrhu kontakta vezano za upit.

 • Podaci koji se koriste isključivo u prethodno navedene svrhe se neće koristiti u bilo koje druge svrhe;
 • Korisnici podataka su:  dm drogerie markt d.o.o. Lužansko polje 40b, 71210 Ilidža, Bosna i Hercegovina, druga strana – dobavljač koji će u određenim a gore navedenim slučajevima obraditi upit. Navedene strane obavezuju se da će lične podatke korisnika koristiti isključivo u gore spomenute svrhe te da ih neće koristiti u bilo koje druge svrhe;
 • Kontrolor podataka je: dm drogerie markt d.o.o. Lužansko polje 40b, 71210 Ilidža, Bosna i Hercegovina;
 • Podaci se obrađuju na osnovu Zakona odnosno na osnovu saglasnosti učesnika u aktivnosti elektronskim putem. Svaki lični podatak koji dostavite dm drogerie markt d.o.o. je na dobrovoljnoj osnovi.
 • dm drogerie markt d.o.o. Lužansko polje 40b, 71210 Ilidža, Bosna i Hercegovina, koristi navedene podatke u svrhu pripreme i slanja odgovora na Vaš upit ukoliko se dm-u obratite putem facebooka. 

Nagradna takmičenja kroz facebook post – kroz nagradna takmičenja na dm BiH facebook stranici koja se odvijaju putem objave na wall-u prikupljamo sljedeće lične podatke isključivo u svrhu kontaktiranja dobitnika i arhiviranja liste dobitnika: ime i prezime.

 • Vaši lični podaci: ime i prezime se prikupljaju i obrađuju od strane dm drogerie markt d.o.o. Lužansko polje 40b, 71210 Ilidža, Bosna i Hercegovina u cilju provođenja aktivnosti na Facebook stranici dm drogerie markt d.o.o. nagradno takmičenje kroz facebook post.  Aktivnost podrazumijeva podjelu nagrada a korisnici učestvuju putem odgovora u komentaru ispod facebook objave. Sve što korisnik unese kao komentar ispod objave vidljivo je svim osobama koje pogledaju komentare ispod objave. 
 • Podaci se koriste isključivo u prethodno navedene svrhe te se neće koristiti u bilo koje druge svrhe;
 • Korisnik podataka je: dm drogerie markt d.o.o. Lužansko polje 40b, 71210 Ilidža, Bosna i Hercegovina.
 • Kontrolor podataka je: dm drogerie markt d.o.o. Lužansko polje 40b, 71210 Ilidža, Bosna i Hercegovina;
 • Podaci se obrađuju na osnovu Zakona odnosno na osnovu saglasnosti učesnika u aktivnosti elektronskim putem. Svaki lični podatak koji dostavite dm drogerie markt doo je na dobrovoljnoj osnovi.
 • dm drogerie markt d.o.o. Lužansko polje 40b, 71210 Ilidža, Bosna i Hercegovina, može koristiti navedene podatke u svrhu pripreme i slanja odgovora na Vaš upit vezan za aktivnost ukoliko se dm-u obratite putem facebooka, Instagrama, e maila ili telefona.

Nagradna takmičenja kroz facebook aplikaciju – kroz nagradna takmičenja na dm BiH facebook stranici koja se odvijaju putem aplikacije prikupljamo sljedeće lične podatke isključivo u svrhu učešća u nagradnom takmičenju, kontaktiranja dobitnika i čuvanja liste učesnika i dobitnika: ime i prezime, datum rođenja, grad, država, adresa stanovanja.

 • Vaši lični podaci: ime i prezime, datum rođenja, grad, država, adresa stanovanja;se prikupljaju i obrađuju od strane dm drogerie markt d.o.o. Lužansko polje 40b, 71210 Ilidža, Bosna i Hercegovina u cilju provođenja aktivnosti na Facebook stranici dm drogerie markt d.o.o. nagradno takmičenje kroz facebook aplikaciju. Aktivnost podrazumijeva podjelu nagrada a korisnici učestvuju putem odgovora u aplikaciji. Odgovori u aplikaciji nisu vidljivi javnosti.  
 • Podaci se koriste isključivo u prethodno navedene svrhe te se neće koristiti u bilo koje druge svrhe;
 • Korisnici podataka su: dm drogerie markt d.o.o. Lužansko polje 40b, 71210 Ilidža, Bosna i Hercegovina, druga strana – agencija koja tehnički sprovodi aktivnosti putem Facebook stranice te bira dobitnike i u određenim slučajevima treća strana – dostavljač/dobavljač, koja vrši isporuku i dostavu proizvoda na kućnu adresu. Navedene strane obavezuju se da će lične podatke korisnika koristiti isključivo u gore spomenute svrhe te da ih neće koristiti u bilo koje druge svrhe;
 • Kontrolor podataka je: dm drogerie markt d.o.o. Lužansko polje 40b, 71210 Ilidža, Bosna i Hercegovina;
 • Podaci se obrađuju na osnovu Zakona odnosno na osnovu saglasnosti učesnika u aktivnosti elektronskim putem. Svaki lični podatak koji dostavite dm drogerie markt d.o.o. je na dobrovoljnoj osnovi.
 • dm drogerie markt d.o.o. Lužansko polje 40b, 71210 Ilidža, Bosna i Hercegovina, može koristiti navedene podatke u svrhu pripreme i slanja odgovora na Vaš upit vezan za aktivnost ukoliko se dm-u obratite putem facebooka, Instagrama, e maila ili telefona.

Upiti vezani za babybonus program – svi upiti koji se odnose na babybonus program a koji su pristigli na facebook stranicu obrađuju se isključivo u svrhu pružanja povratne informacije i odgovora osobi koja je postavila upit. Lični podaci koji se prikupljaju ovim putem su: ime i prezime bebe, datum rođenja, mjesto rođenja, adresa stanovanja, ime i prezime roditelja koji je izvršio prijavu u babybonus program. Sve osobe koje su se prijavile u babybonus program, popunjavanjem prijavnice dale su pristanak za evidenciju i obradu ličnih podataka za potrebe babybonus programa.

 • Vaši lični podaci: ime i prezime bebe, datum rođenja, mjesto rođenja, adresa stanovanja, ime i prezime roditelja koji je izvršio prijavu u babybonus program se prikupljaju i obrađuju od strane dm drogerie markt d.o.o. Lužansko polje 40b, 71210 Ilidža, Bosna i Hercegovina u cilju odgovora na upit vezan za učešće u programu.
 • Podaci se koriste isključivo u prethodno navedene svrhe te se neće koristiti u bilo koje druge svrhe;
 • Korisnici podataka su: dm drogerie markt d.o.o. Lužansko polje 40b, 71210 Ilidža, Bosna i Hercegovina, druga strana – dostavljač, koji vrši isporuku i dostavu babybonus pošte na kućnu adresu ili u dm prodavnicu. Navedene strane obavezuju se da će lične podatke korisnika koristiti isključivo u gore spomenute svrhe te da ih neće koristiti u bilo koje druge svrhe;
 • Kontrolor podataka je: dm drogerie markt d.o.o. Lužansko polje 40b, 71210 Ilidža, Bosna i Hercegovina;
 • Podaci se obrađuju na osnovu Zakona odnosno na osnovu saglasnosti učesnika u aktivnosti elektronskim putem. Svaki lični podatak koji dostavite dm drogerie markt doo je na dobrovoljnoj osnovi.
 • dm drogerie markt d.o.o. Lužansko polje 40b, 71210 Ilidža, Bosna i Hercegovina, može koristiti navedene podatke u svrhu pripreme i slanja odgovora na Vaš upit vezan za babybonus ukoliko se dm-u obratite putem facebooka, Instagrama, e maila ili telefona. 

Instagram: 

Na službenom dm BiH Instagram profilu prikupljamo i obrađujemo sljedeće lične podatke u navedene svrhe:

 

Upiti - svi upiti pristigli na dm BiH instagram profil prikupljaju se isključivo u svrhu pružanja povratne informacije i odgovora osobi koja je postavila upit. Lični podaci koji se prikupljaju ovim putem su: ime i prezime/instagram nick koji je naveden na profilu osobe koja postavlja upit. U određenim slučajevima, kada sam korisnik zahtijeva, prikuplja se i broj telefona osobe koja postavlja upit u svrhu kontakta vezano za upit. U tom slučaju, lični podaci prosljeđuju se osobi koja je zadužena za kontakt.

 

 • Podaci koji se koriste isključivo u prethodno navedene svrhe se neće koristiti u bilo koje druge svrhe;
 • Korisnici podataka su:  dm drogerie markt d.o.o. Lužansko polje 40b, 71210 Ilidža, Bosna i Hercegovina, druga strana – dobavljač koji će u određenim a gore navedenim slučajevima obraditi upit. Navedene strane obavezuju se da će lične podatke korisnika koristiti isključivo u gore spomenute svrhe te da ih neće koristiti u bilo koje druge svrhe;
 • Kontrolor podataka je: dm drogerie markt d.o.o. Lužansko polje 40b, 71210 Ilidža, Bosna i Hercegovina;
 • Podaci se obrađuju na osnovu Zakona odnosno na osnovu saglasnosti učesnika u aktivnosti elektronskim putem. Svaki lični podatak koji dostavite dm drogerie markt doo je na dobrovoljnoj osnovi.
 • dm drogerie markt d.o.o. Lužansko polje 40b, 71210 Ilidža, Bosna i Hercegovina, koristi navedene podatke u svrhu pripreme i slanja odgovora na Vaš upit ukoliko se dm-u obratite putem Instagram profila.  

Nagradna takmičenja – kroz nagradna takmičenja koja organizujemo na dm BiH instagram profilu prikupljamo sljedeće lične podatke isključivo u svrhu kontaktiranja dobitnika i arhiviranja liste dobitnika: ime i prezime, broj telefona. Podaci koje prikupimo i čuvamo u navedenu svrhu bit će proslijeđeni dm prodavnici u svrhu potvrde identiteta prilikom preuzimanja nagrade.

 • Vaši lični podaci: ime i prezime se prikupljaju i obrađuju od strane dm drogerie markt d.o.o. Lužansko polje 40b, 71210 Ilidža, Bosna i Hercegovina u cilju provođenja aktivnosti na Facebook stranici dm drogerie markt d.o.o. nagradno takmičenje putem Instagram objave.  Aktivnost podrazumijeva podjelu nagrada a korisnici učestvuju putem odgovora u komentaru ispod Instagram objave. Sve što korisnik unese kao komentar ispod objave vidljivo je svim osobama koje pogledaju komentare ispod objave. 
 • Podaci se koriste isključivo u prethodno navedene svrhe te se neće koristiti u bilo koje druge svrhe;
 • Korisnici podataka su: dm drogerie markt d.o.o. Lužansko polje 40b, 71210 Ilidža, Bosna i Hercegovina, druga strana – agencija koja tehnički sprovodi aktivnosti putem instagram profila te bira dobitnike i u određenim slučajevima treća strana – dostavljač/dobavljač, koja vrši isporuku i dostavu proizvoda na kućnu adresu. Navedene strane obavezuju se da će lične podatke korisnika koristiti isključivo u gore spomenute svrhe te da ih neće koristiti u bilo koje druge svrhe;
 • Kontrolor podataka je: dm drogerie markt d.o.o. Lužansko polje 40b, 71210 Ilidža, Bosna i Hercegovina;
 • Podaci se obrađuju na osnovu Zakona odnosno na osnovu saglasnosti učesnika u aktivnosti elektronskim putem. Svaki lični podatak koji dostavite dm drogerie markt doo je na dobrovoljnoj osnovi.
 • dm drogerie markt d.o.o. Lužansko polje 40b, 71210 Ilidža, Bosna i Hercegovina, može koristiti navedene podatke u svrhu pripreme i slanja odgovora na Vaš upit vezan za aktivnost ukoliko se dm-u obratite putem facebooka, Instagrama, e maila ili telefona. 

Web stranica 

Za potrebe statističke procjene naše WEB stranice skupljamo određene podatke i iste koristimo u anonimno u tu svrhu. Podaci koje prikupimo šalju se isključivo našem pružatelju usluga za statističku obradu podataka koju za nas obavlja firma Webtrekk. O količini podataka možete se informisati u nastavku.

Usluge kompanije Webtrekk GmbH koristimo za prikupljanje statističkih podatka o posjećenosti i korištenju našeg WEB stranice kako bi shodno tome optimizirali našu ponudu. Webtrekk GmbH je certifikovan za zaštitu podataka u oblasti WEB kontrolinga. Dio certifikacije predstavlja revizija od strane fa. Webtrekk GmbH na licu mjesta u Berlinu kao i u sjedištu hostinga u Nürnbergu, pri kojoj se provjerava da li podaci koji se prikupljaju i prate ispunjavaju propise zaštite i sigurnosti podataka.

Snimljeni podaci za WEB praćenje:

Tokom Vašeg posjeta web stranici dm-a prikupljaju se i vrednuju podaci za našu statistiku posjećenosti stranice, a iste prenosi Vaš WEB browser.

Prikupljaju se sljedeći podaci:

 • zahtjev (naziv datoteke tražene datoteke, npr. www.beispiel.de / index.html)
 • tip WEB browsera/ verzija (npr.: Internet Explorer 6.0)
 • jezik browsera (npr.: njemački)
 • operativni sistem (npr. Windows XP)
 • interna rezolucija u prozoru WEB browsera
 • rezolucija zaslona
 • JavaScript aktiviran
 • Java uključena/ isključena
 • cookies („kolačići“) uključeni/ isključeni
 • dubina boja
 • referentna URL (prethodno posjećene stranice)
 • IP adresa – briše se odmah nakon posjeta
 • vrijeme pristupa
 • klikovi
 • sadržaj obrazaca, ukoliko je potrebno (slobodna tekstualna polja, npr. za imena i lozinke, samo se prenosi "popunjeno" ili "nije popunjeno" )

IP adresa (Internet Protokol adresa)

IP adresa prenosi se kod svakog upita serveru kako bi server znao gdje treba poslati odgovor. IP adresu svako dobija od providera Internet usluga (ISP) čim se poveže na Internet. Provider tako može da prati koja je IP adresa u kom trenutku dodijeljena kojem od njegovih korisnika. Dokle god je IP adresa memorisana, teoretski preko providera je zaobilaznim putem moguće utvrditi identitet vlasnika priključka. Mi i naš servis za statistiku iz toga razloga ne memorišemo IP adresu trajno, već je samo koristimo za identifikaciju posjete i odbranu od napada. IP adresa se odmah nakon toga briše tako da su prikupljeni podaci anonimni te čak ni indirektno preko providera nije moguće odrediti identitet korisnika.

Kolačići (cookies)

Naša WEB stranica koristi tzv. kolačiće (cookies) na nekoliko mjesta. Svrha cookiesa je poboljšati našu uslugu kako bi postala što učinkovitija i kako bi bila „user friendly“. Kolačići su male tekstualne datoteke koje mogu biti pohranjene na Vašem računaru, a koristi ih Vaš WEB browser. Kolačići se ne mogu povezati s određenom osobom i ne sadrže lične podatke. Ujedinjavanjem tih podataka s podacima drugih izvora se ne izvršava. Većina kolačića koje koristimo su tzv. „kolačići sesije“ koji se brišu kada pojedina browser-sesija završi. Postoje neki trajni kolačići s kojima Vas možemo prepoznati kao posjetitelja. Postavljanje kolačića na Vašem računaru ne čini štetu i ne sadrži viruse.

Koriste se sljedeći kolačići:

 • zadnji click (za okončanje sesije, vijek: jedna sesija) [Webtrekk]
 • kolačić sesije (za otkrivanje sesije, vijek: jedna sesija) [Webtrekk]
 • ever-cookie (otkriva podatak novi/ stari kupac, životni vijek: 60 mjeseci/ 5 godina) [Webtrekk]

U Vašem WEB browseru možete odrediti hoće li postavljanje kolačića biti dozvoljeno ili ne. Ukoliko ne želite biti praćeni za vrijeme posjete WEB stranici dm-a, imate pravo prigovora u nastavku.

Prigovor za pohranjivanje Vaših podataka

Vi kao korisnik WEB stranice možete u svakom trenutku opozvati skupljanje Vaših podataka o posjetima, odnosno anonimnih podataka tako da se oni ubuduće neće skupljati.

Za isključenje Webtrekk WEB kontrolinga postavlja se cookie pod imenom webTrekkOptOut od strane domena http://www.dm-drogeriemarkt.at. Ovaj opoziv važi sve dok ne izbrišete cookie. 

 

Info mail i obrazac za pitanja : 

Putem:

e mail adrese: info@dm-drogeriemarkt.ba 

 

obrasca za pitanja: https://www.dm-drogeriemarkt.ba/ba_homepage/pitanja/604458/obrazac_za_pitanja.html 

 

obrasca za sponzorstva: https://www.dm-drogeriemarkt.ba/ba_homepage/pitanja/971414/obrazac-za-sponzorstva.html 

 

a koji su istaknuti u svrhu kontakta na dm bih web stranici prikupljamo i obrađujemo sljedeće lične podatke u svrhu pružanja povratne informacije i odgovora na upit osobi koja je postavila upit: Ime i prezime, adresa, poštanski broj, grad, e mail, telefon. 

 

 • Podaci koji se koriste isključivo u prethodno navedene svrhe se neće koristiti u bilo koje druge svrhe;
 • Korisnici podataka je:  dm drogerie markt d.o.o. Lužansko polje 40b, 71210 Ilidža, Bosna i Hercegovina.
 • Kontrolor podataka je: dm drogerie markt d.o.o. Lužansko polje 40b, 71210 Ilidža, Bosna i Hercegovina;
 • Podaci se obrađuju na osnovu Zakona odnosno na osnovu saglasnosti učesnika u aktivnosti elektronskim putem. Svaki lični podatak koji dostavite dm drogerie markt doo je na dobrovoljnoj osnovi.
 • dm drogerie markt d.o.o. Lužansko polje 40b, 71210 Ilidža, Bosna i Hercegovina, koristi navedene podatke u svrhu pripreme i slanja odgovora na Vaš upit. 

Prijave za posao: 

Putem obrasca:  https://www.dm-drogeriemarkt.ba/ba_homepage/raditi_uciti/aktuelni_konkursi/604456/raditi_u_dm-u.html 

Koji služi u svrhu prijave zainteresovanih osoba za posao u dm drogerie markt doo prikupljamo i obrađujemo sljedeće lične podatke: ime i prezime, datum rođenja, mjesto rođenja, mjesto prebivališta, poštanski broj, adresa, e mail, državljanstvo, stručna sprema, škola ili fakultet, zanimanje, znanje njemačkog jezika, znanie ostalih jezika, da li ste trenutno zaposleni, gdje ste trenutno zaposleni, na kojem radnom mjestu, prijašnja zaposlenja, željeno radno mjesto i grad, visina plate, radno vrijeme sedmično i kada biste mogli početi raditi u dm-u. Navedeni podaci se prikupljaju i eventualno obrađuju isključivo radi selekcije kandidata za zaposlenje u dm drogerie markt d.o.o.

Putem e mail adrese: posao@dm-drogeriemarkt.ba istaknute na dm BiH web stranici u svrhu slanja molbi za posao i prijava za konkurse za posao, prikupljamo i obrađujemo sve lične podatke koji se nalaze u sadržaju CV-a, molbe za posao i popratnog pisma koji stignu na navedenu mail adresu.

Navedeni podaci se prikupljaju i eventualno obrađuju isključivo radi selekcije kandidata za zaposlenje u dm drogerie markt d.o.o.

 • Podaci koji se koriste isključivo u prethodno navedene svrhe se neće koristiti u bilo koje druge svrhe;
 • Korisnici podataka je:  dm drogerie markt d.o.o. Lužansko polje 40b, 71210 Ilidža, Bosna i Hercegovina.
 • Kontrolor podataka je: dm drogerie markt d.o.o. Lužansko polje 40b, 71210 Ilidža, Bosna i Hercegovina;
 • Podaci se obrađuju na osnovu Zakona odnosno na osnovu saglasnosti osobe koja šalje prijavu elektronskim putem. Svaki lični podatak koji dostavite dm drogerie markt doo je na dobrovoljnoj osnovi.
 • dm drogerie markt d.o.o. Lužansko polje 40b, 71210 Ilidža, Bosna i Hercegovina, koristi navedene podatke u svrhu pripreme i slanja odgovora na Vaš upit te arhiviranja pristiglih podataka u bazu.
 • Osoba koja pošalje prijavu za posao zadržava pravo da u svakom momentu pismenim zahtjevom putem putem Facebooka, instagrama ili e maila: info@dm-drogeriemarkt.ba može podnijeti zahtjev za brisanjem ličnih podataka iz elektronske baze.

Nagrađivanje „Skrivena poruka“ 

Putem obrasca https://www.dm-drogeriemarkt.ba/ba_homepage/novo/novo_nagradne_igre/604448/nagradjivanje-skrivena-poruka.html istaknutog na web stranici u svrhu učešća u nagrađivanju „Skrivena poruka“ prikupljamo i obrađujemo sljedeće lične podatke: ime i prezime, mjesto, zemlja, e mail adresa, telefonski broj. Podaci se prikupljaju i obrađuju isključivo u svrhu izvlačenja dobitnika nagrade i kontaktiranja istog.

 

 • Vaši lični podaci: ime i prezime, mjesto, zemlja, e mail adresa, telefonski broj se prikupljaju i obrađuju od strane dm drogerie markt d.o.o. Lužansko polje 40b, 71210 Ilidža, Bosna i Hercegovina u cilju provođenja nagradnog takmičenja putem obrasca na web stranici. Svi podaci uneseni u obrazac nisu dostupni javnosti;
 • Podaci se koriste isključivo u prethodno navedene svrhe te se neće koristiti u bilo koje druge svrhe;
 • Korisnik podataka je: dm drogerie markt d.o.o. Lužansko polje 40b, 71210 Ilidža, Bosna i Hercegovina;
 • Kontrolor podataka je: dm drogerie markt d.o.o. Lužansko polje 40b, 71210 Ilidža, Bosna i Hercegovina;
 • Podaci se obrađuju na osnovu Zakona odnosno na osnovu saglasnosti učesnika u aktivnosti elektronskim putem. Svaki lični podatak koji dostavite dm drogerie markt doo je na dobrovoljnoj osnovi.
 • dm drogerie markt d.o.o. Lužansko polje 40b, 71210 Ilidža, Bosna i Hercegovina, može koristiti navedene podatke u svrhu pripreme i slanja odgovora na Vaš upit vezan za aktivnost ukoliko se dm-u obratite putem facebooka, Instagrama, e maila ili telefona.


Opće informacije o zaštiti ličnih podataka 


Obaveza davanja ličnih podatka i posljedice uskrate 

Kada podatke dajete u svrhu prethodno navedneih marketinških aktivnosti, navedeno ne predstavlja ugovornu obvezu već se isti daju dobrovoljno temeljem privole.

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke 

Lični podaci se obrađuju i čuvaju u periodu od 1 godine dana od dana uzimanja ličnog podatka nakon čega se brišu iz elektronske baze podataka.

Imate pravo zatražiti ispravak ličnih podataka  

Možete zatražiti ispravljanje ličnih podataka, ako su neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje, ako su nepotpuni.

Ovlašteni ste tražiti brisanje Vaših osobnih podataka / pravo na zaborav 

U svakom momentu pismenim zahtjevom putem e maila: info@dm-drogeriemarkt.ba, dm BiH facebook stranice ili instagram profila možete podnijeti zahtjev za brisanje Vaših ličnih podataka iz elektronske baze.

Gore navedeno pravo  ima ograničenja u slučajevima kada smo obavezani u skladu s propisima ili temeljem našeg legitimnog prava ovlašteni zadržati Vaše osobne podatke radi dokazivanja našega postupanja.

Sigurnosna  zaštita podataka 

Obavezni smo štititi Vaše lične podatke i poduzimati potrebne mjere da bismo osigurali njihovu zaštitu u skladu s propisima kojima je regulisana zaštita ličnih podatka.

Ugovorno smo obavezali treće osobe s kojima smo u poslovnom odnosu, a koji vrše obradu ličnih podataka temeljem tog poslovnog odnosa, na postupanje u skladu s predmetnim propisima. 

Učinili smo sve  kako bismo primjereno zaštitili Vaše lične podatke te s istima postupamo  striktno se pridržavajući pravila određenih u propisima, primjenjujući najnaprednije sigurnosne sisteme i tehnike kako bismo onemogućili neovlašteni pristup podacima.

Posebno napominjemo kako nije moguće u cijelosti i apsolutno osigurati siguran prijenos podataka putem Interneta, stoga nismo u mogućnosti jamčiti apsolutnu sigurnost podataka poslanih na online kanale komuniciranja.

Slijedom navedenog svaki  prenos podataka vršite  na vlastitu odgovornost

Slobodno tražite i pojašnjenja 

U svakom slučaju i na sve Vaše upite za dodatnim pojašnjenjima rado ćemo Vam odgovoriti. Možete nam se obratiti putem e maila: info@dm-drogeriemarkt.ba ili zajedno@dm-drogeriemarkt.ba

Top