Zaštita ličnih podataka

dm drogerie markt d.o.o. vrlo ozbiljno shvata zaštitu Vaših ličnih podataka i pridržava se zakonskih propisa. dm drogerie markt d.o.o. svim licima osigurava zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda te pravo na tajnost u pogledu obrade ličnih podataka koji se na njih odnose. Također su utvrđene posebne mjere za tehničku ili bilo koju drugu zaštitu, čuvanje i sigurnost ličnih podataka. Navedenim djelovanjem dm BiH pridržava se propisa Zakona o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH" broj 49/07, br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011 – ispr.) ali i Uredbe (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Vijeća od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka, o slobodnom kretanju takvih podataka i ukidanju Direktive 95/46/EZ.

Definicije izraza preuzete iz Zakona o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH" broj 49/07, br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011 – ispr.)

- lični podaci podrazumijevaju bilo koju informaciju koja se odnosi na fizičko lice koje je identifikovano ili može da se utvrdi identitet lica;

- nosilac podataka je fizičko lice čiji identitet može da se ustanovi ili identifikuje, neposredno ili posredno, naročito na osnovu jedinstvenog matičnog broja te jednog ili više faktora karakterističnih za fizički, fiziološki, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog lica;

- zbirka ličnih podataka je bilo koji sistemski skup ličnih podataka koji su dostupni shodno posebnim kriterijima, bilo da su centralizovani, decentralizovani ili razvrstani na funkcionalnom i geografskom osnovu ili postavljeni u skladu sa posebnim kriterijima koji se odnose na lice i koji omogućavaju nesmetan pristup ličnim podacima u dosijeu;

- obrada ličnih podataka je bilo koja radnja ili skup radnji koje se vrše nad podacima, bilo da je automatska ili ne, a posebno prikupljanje, unošenje, organizovanje, pohranjivanje, prerađivanje ili izmjena, uzimanje, konsultovanje, korišćenje, otkrivanje prenosom, širenje ili na drugi način omogućavanje pristupa podacima, svrstavanje ili kombinovanje, blokiranje, brisanje ili uništavanje;

- kontrolor je svaki javni organ, fizičko ili pravno lice, agencija ili drugi organ koji samostalno ili zajedno sa drugim vodi, obrađuje i utvrđuje svrhu i način obrade ličnih podataka na osnovu zakona ili propisa;

- obrađivač je fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili drugi organ koji obrađuje lične podatke u ime kontrolora;

- treća strana je bilo koje fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili bilo koje drugo tijelo, osim nosioca podataka, kontrolora, obrađivača i lica koja su pod direktnom nadležnošću kontrolora ili obrađivača, ovlašćeni da obrađuju podatke;

- saglasnost nosioca podataka podrazumijeva svaku konkretnu i svjesnu naznaku želje nosioca podataka datu slobodnom voljom kojom nosilac podataka daje svoj pristanak da se njegovi lični podaci obrađuju;

Principi obrade ličnih podataka od strane dm drogerie markt d.o.o.

Saglasno odredbama člana 5, stav (1) Zakona o zaštiti ličnih podataka, dm drogerie markt d.o.o. Lužansko polje 40b, 71210 Ilidža, Bosna i Hercegovina, IDB: 4201125900003, PDV: 201125900003, Vas obavještava da prikuplja, koristi i obrađuje podatke o ličnosti korisnika na dolje navedenim kanalima komuniciranja:


Informacije o obradama podatka u dm dialogicumu, distribucijskom centru i prodavnicama dm-a, kao i o videonadzoru, dostupne su ovdje: Opće informacije o obradi | dm Bosna i Hercegovina (dm-drogeriemarkt.ba)

Informacije o zaštiti ličnih podataka na www.dm-drogeriemarkt.ba i na 'Moj dm' aplikaciji, dostupne su ovdje: Zaštita podataka | dm Bosna i Hercegovina (dm-drogeriemarkt.ba)

Ako s nama komunicirate, naprimjer putem e-maila ili naše službe za korisnike, informacije o obradama podataka dustpne su ovdje: Zaštita ličnih podataka u komunikaciji s dm-om | dm Bosna i Hercegovina (dm-drogeriemarkt.ba)

Informacije o zaštiti podataka povezane s našim aktivnostima na društvenim mrežama dostupne su ovdje: Informacija o zaštiti podataka na društvenim mrežama | dm Bosna i Hercegovina (dm-drogeriemarkt.ba)

Informacije o obradi podataka na dm karijernoj stranici (www.dm-jobs.ba), putem koje se zainteresovani mogu prijaviti za poziciju u dm-u, dostupne su ovdje: Zaštita podataka (dm-jobs.com)


Opće informacije o zaštiti ličnih podataka

Naši posjetitelji imaju pravo na informacije o obradi njihovih ličnih podataka, pravo na prijenos podataka i, ako je potrebno, prava na brisanje, ispravak, ograničenje obrade i/ili prigovor na obradu, kao i pravo na podnošenje nadzornom tijelu u BiH:

Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH
Dubrovačka 6
71000 Sarajevo
BiH

Iz razloga koji proizlaze iz Vaše posebne situacije, imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu Vaših ličnih podataka, a koja se temelji na čl. 6. st. 1. f) GDPR-a (obrada podataka radi zaštite legitimnog interesa). To se također odnosi na profiliranje na temelju ove pravne osnove (čl. 4. br. 4. GDPR-a).

Ako uložite prigovor, više nećemo obrađivati Vaše lične podatke, osim ako ne dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahtjeva. Ako uložite prigovor na obradu Vaših podataka u reklamne svrhe, na temelju čl. 6. st. 1. f) GDPR-a, odmah ćemo zaustaviti obradu bez daljnje provjere. To se također odnosi na profiliranje koje se provodi u takvim kontekstima.

Za upite o zaštiti podataka ili Vaših ličnih podataka kod dm-a možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka:

putem e-maila:

zastitapodataka@dm-drogeriemarkt.ba

ili na adresu:

dm-drogerie markt d.o.o.
Službenik za zaštitu podataka
Lužansko polje 40b
71210 Ilidža
Bosna i Hercegovina

Također nas možete kontaktirati putem: Kontakt I dm korisnička podrška (dm-drogeriemarkt.ba)

Top