{ZAJEDNO} za bolje sutra
Podrška projektima za unapređenje i očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja žena

Pravila i uslovi inicijative {ZAJEDNO} za bolje sutra u organizaciji društva dm-drogerie markt d.o.o.

Datum raspisivanja poziva: 24.5.2023. u 9:00 h
Rok za prijavu: 4.7.2023. u 16:00 h
Početak realizacije odabranih projekata je nakon 27.7.2023.

POZIV NA PRIJAVU
dm drogerie markt d.o.o. Organizator dm inicijative {ZAJEDNO} za bolje sutra, u daljem tekstu Organizator, poziva udruženja, ustanove, jedinice lokalne i područne samouprave te neprofitne pravne osobe (udruženja i fondacije) da prijave svoje projekte koji za cilj imaju unapređenje i očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja žena na dm platformu {ZAJEDNO} www.dm-zajedno.ba kako bi uzeli učešće u dm inicijativi i dobili mogućnost, nakon finalnog odabira od strane dm stručnog žirija, da od strane Organizatora dobiju podršku za realizaciju prijavljenog projekta.
Organizator će na osnovu Pravila i uslova prijave na dm inicijativu {ZAJEDNO} za bolje sutra kompanije dm drogerie markt d.o.o. i Kriterija za odabir dm inicijative odabrati projekte, koji za cilj imaju unapređenje i očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlje žena, udruženja, ustanova, jedinica lokalne i područne samouprave te neprofitnih pravnih osoba (udruženja i fondacije) i pružiti potrebnu podršku odabranim projektima u njihovoj realizaciji.
Podrška od strane Organizatora podrazumijeva – donacije proizvoda iz dm asortimana, finansiranja usluga i/ili nabavke potrebnih materijala i opreme za realizaciju projekata te kombinaciju prethodne dvije stavke.
Nositelji projekata svoju prijavu, a prema Pravilima i uslovima prijave kompanije dm drogerie markt d.o.o. mogu prijaviti u periodu od 24.5. do 4.7.2023. putem {ZAJEDNO} za bolje sutra online platforme www.dm-zajedno.ba

Datum početka prijave: 24.5.2023. u 9:00 h
Krajnji rok za prijavu: 4.7.2023. u 16:00 h


PRAVILA I UVJETI PRIJAVA:
 1. Pravo sudjelovanja imaju projekti:
 1. registriranih nevladinih udruženja
 2. ustanova: centara, škola, domova, društava, bolnica, skloništa
 3. jedinica lokalne i područne samouprave (gradova, općina, kantona/županija)
 4. neprofitnih pravnih osoba (udruženja i fondacije).
Svaki od navedenih: udruženja, ustanova, jedinica lokalne i područne samouprave te neprofitnih pravnih osoba (udruženja i fondacije), može prijaviti isključivo jedan projekt koji će biti sproveden isključivo na teritoriji Bosne i Hercegovine.
 1. Nije dopušteno prijavljivanje, predlaganje niti sudjelovanje projekata fizičkih osoba niti trgovačkih društava.
 1. Kategorije prijave:
 1. Unapređenje i očuvanje fizičkog i/ili mentalnog zdravlja žena – kategorija obuhvata projekte, prijedloge edukacija koji su usmjereni na očuvanje i unapređenje fizičkog i/ili mentalnog zdravlja žena te projekte usmjerene na poticanje i razvoj zdravijeg stila života (npr. prehrana, aktivan stil života, rekreacija i sport s ciljem prevencije bolesti).
 2. Unapređenje kvaliteta života žena – kategorija obuhvata projekte usmjerene na poboljšanje kvaliteta života žena u smislu rješavanja socijalnih problema ili podizanja svijesti o problemima s kojima se žene susreću u privatnom i poslovnom životu (npr. rodna ravnopravnost, zaštita prava žena, zaštita seksualnih i reproduktivnih prava).

NAČIN I SADRŽAJ PRIJAVE:
 1. Prijava se vrši putem online formulara koji je dostupan i ispunjava se na internetskoj stranici www.dm-zajedno.ba.
 1. Online prijava mora uključivati:
 1. detaljnu razradu projekta s vremenskim odrednicama;
 2. glavne aktivnosti koje će provoditi i razdoblje realizacije;
 3. ciljeve i aktivnosti za koje su potrebna finansijska sredstva ili neki drugi vid podrške (volonterska podrška, podrška u vidu donacije proizvoda);
 4. broj ljudi u projektnom timu koji bi sudjelovali u provedbi projekta u slučaju da on bude odabran;
 5. detaljno objašnjenje na koji način će realizacija projekta doprinijeti unapređenju ženskog zdravlja;
 6. jedan ili više mjerljivih učinaka projekta, npr. broj žena koje će obuhvatiti edukacija, broj žena koje su potencijalne korisnice projekta, očekivani dugoročni rezultati realizacije projekta;
 7. ako za prijavljeni projekt udruženje/ustanova/jedinica lokalne i područne samouprave/neprofitna pravna osoba dobiva sredstva iz drugih izvora, obavezno mora navesti izvore i primljene iznose.
Uz popunjeni formular potrebno je priložiti detaljan opis projekta u Word dokumentu i razrađen budžet – dokument u Excel tabeli. Ukoliko je riječ o udruženjima, potrebno je dostaviti rješenje o registraciji udruženja. Također, ukoliko je to nužno za realizaciju projekta, dostaviti i potrebne dozvole za sprovedbu prijavljenog projekta od strane nadležnih organa. Sve navedeno moguće je priložiti na završetku online prijavnog formulara kao privitak. Bez navedenih stavki zaprimljena prijava neće biti smatrana potpunom.
 1. Online formular za prijavu
Prijava na poziv dm inicijative {ZAJEDNO} za bolje sutra vrši se putem Formulara za prijavu koji se nalazi na dm online platformi: www.dm-zajedno.ba.
Nositelj projekta je prilikom prijave dužan navesti sve potrebne podatke u za to predviđena polja Formulara za prijavu.

ODABIR PROJEKATA:
 1. Zaprimljene prijave ocijenit će žiri koji će činiti predstavnici dm drogerie markta d.o.o. prema niže navedenim kriterijima. Žiri će razmatrati samo potpune i u roku pristigle prijave.
 2. Kriteriji za odabir projekata:
 1. propisno ispunjen online formular za prijavu putem platforme www.dm-zajedno.ba te dostava tražene dokumentacije;
 2. procjena stepena korisnosti/uticaja projekta na zdravlje žena u skladu s definiranim kategorijama poziva;
 3. dugoročna održivost projekta ili ideje – može li se isto i dalje provoditi kontinuirano
 4. kvalitet i originalnost projekta;
 5. uticaj prijavljenog projekta na podizanje svijesti javnosti o važnosti kategorije u kojoj se projekt prijavljuje;
 6. finansijska struktura provedbe projekta te učinkovitost planiranog korištenja sredstava;
 7. dostupnost ljudskih resursa potrebnih za učinkovitu i kvalitetnu provedbu projekta.
 1. Na osnovu definiranih kriterija, žiri će odabrati projekte kojima će dm drogerie markt d.o.o. osigurati onaj vid podrške koji je potreban za njihovu realizaciju.
 2. Lista odabranih projekata bit će objavljena 27.7.2023, a Nositelji projekta će do tada biti obaviješteni o daljnjim koracima.

NAČIN PODRŠKE PROJEKTIMA
Kompanija dm drogerie markt d.o.o. podršku projektima pružit će isključivo putem:
 1. Donacije proizvoda iz dm asortimana;
 2. Finansiranja usluga i/ili nabavke potrebnih materijala i opreme za realizaciju projekata;
 3. Kombinacije prethodne dvije stavke.

Direktna uplata novca na račun Nositelja projekta nije moguća i na taj način neće biti moguće realizirati projekte. Za podršku na način opisan pod stavkom b) potrebno je dostaviti predračun i/ili račun firme izvršitelja usluge ili dobavljača opreme s podacima kompanije dm drogerie markt, s čime će Nositelji projekata koji budu odabrani biti detaljno upoznati prije realizacije. Broj projekata koji će biti izabrani za realizaciju nije unaprijed definiran. Minimalan i maksimalan iznos podrške projektu nije unaprijed definiran. Isto će ovisiti o namjeni projekta i drugim faktorima navedenim u prethodnoj tački.

PRAVA I OBAVEZE:
 1. Nositelj projekta prijavom na poziv prihvata Pravila i uslove prijave na dm inicijativu {ZAJEDNO} za bolje sutra kompanije dm drogerie markt d.o.o. te Kriterije za odabir projekata dm inicijative.
 2. Organizator Inicijative će Nositeljima odabranih projekata u svrhu potpisivanja i sklapanja ugovora uputiti prijedloge ugovora o donaciji, sponzorstvu ili saradnji.
 3. Nositelj projekta odgovoran je za provedbu i dužan je sredstva iskoristiti isključivo u svrhu provedbe projekta koji je odabran u pozivu.
 4. Prijavom na poziv Nositelj projekta prihvata da se podaci o projektu izneseni u prijavi koriste u komunikacijske svrhe od strane Organizatora Inicijative u štampanom, audio, slikovnom i/ili video materijalu.
 5. Prijavom na poziv Nositelj projekta garantuje tačnost i istinitost svih podataka navedenih u prijavi.
 6. Nositelj projekta može u svakome trenutku putem e-maila zajedno@dm-drogeriemarkt.ba povući prijavu.
 7. Povlačenjem prijave gubi se pravo daljnjeg učešća u Inicijativi.
 8. Organizator Inicijative zadržava pravo informisanja medija u svrhu promocije Inicijative {ZAJEDNO} za bolje sutra što uključuje i sve prijavljene, predložene i odabrane projekte.
 9. Organizator Inicijative zadržava pravo u svakom trenutku bez navođenja razloga promijeniti uvjete prijave projekata te obustaviti poziv {ZAJEDNO} za bolje sutra, posebno ako to bude nužno uslijed više sile ili vanjskih okolnosti na koje Organizator ne može utjecati ili ako samo na taj način bude moguća zagarantovnost uredne provedbe Inicijative.
 10. Nositelji projekata kao korisnici sredstava dužni su u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti o odluci o odabiru projekta dostaviti svu potrebnu dokumentaciju za izradu ugovora o donaciji, sponzorstvu ili saradnji kao i detaljan plan izvedbe projekta.
 11. Nositelj svakog odabranog projekta dužan je projekt sprovesti najdalje do 31.3.2024. godine.


DODATNE INFORMACIJE:
 1. Sva pitanja u vezi s prijavom i kriterijima odabira moguće je uputiti putem mail adrese: zajedno@dm-drogeriemarkt.ba.
Top