PRAVILA I USLOVI ZA PRIJAVU EKOLOŠKIH PROJEKATA  

 1.  

  OPĆENITO  

Društveno odgovorna kampanja dm {ZAJEDNO} za bolje sutra – eco edition ima za cilj podržati realizaciju projekata koji doprinose zaštiti i očuvanju okoliša. Kampanja se realizira na području Bosne i Hercegovine, a obuhvata ekološke projekte koji izravno doprinose uređenju, zaštiti i očuvanju okoliša u BiH. Navedeno podrazumijeva: čišćenje, uređenje zelenih površina, čišćenje rijeka i korita, sadnja, pošumljavanje, postavka kanti za otpad i sl. dok ne uključuje organizaciju i realizaciju edukacija i radionica. 
 

1. PRAVO PRIJAVE 

Projekte mogu prijaviti sve organizacije, udruženja, institucije i druga registrirana pravna lica bez obzira na osnovnu djelatnost odnosno misiju s kojom su osnovani i djeluju, tj. njihova osnovna djelatnost ne mora biti zaštita i očuvanje okoliša. To podrazumijeva registrirane nevladine organizacije, udruženja, ustanove poput različitih centara, domova, društava i dr. škole, jedinice uprave (gradova, općina, kantona, entiteta i države). Nije dozvoljena prijava projekata od strane fizičkih lica niti trgovačkih društava.  
 

 1. 2. PERIOD TRAJANJA  

Početak prijava projekata je 25.5.2022. u 9:00 sati, a završetak 22.6.2022. u 17:00 sati. Projekti koji budu odabrani za podršku bit će objavljeni na 4.7.2022. na platformi www.dm-zajedno.ba, dm online kanalima komunikacije te putem medija. Nositelji odabranih projekata bit će kontaktirani telefonskim putem najkasnije pet dana nakon objave oko dogovora za realizaciju podrške. Realizacija podržanih projekata treba biti završena do kraja oktobra/listopada 2022. godine.  
 

 1. 3. NAČIN PRIJAVE  

Prijave se zaprimaju isključivo online, putem obrasca dostupnog na dm {ZAJEDNO} platformi www.dm-zajedno.ba. Uz popunjeni obrazac potrebno je priložiti detaljan opis projekta u Word dokumentu, razrađen budžet - dokument u Excel tabeli, kao i fotografije lokacije projekta visoke kvalitete. Također, ukoliko je to nužno za realizaciju projekta, dostaviti i potrebne dozvole za sprovedbu prijavljenog projekta od strane nadležnih organa. Sve navedeno moguće je priložiti na završetku online prijavnog obrasca kao privitak. Bez navedenih stavki zaprimljena prijava neće biti smatrana potpunom.  
 

 1. 4. NAČIN PODRŠKE PROJEKTIMA  

Kompanija dm drogerie markt d.o.o. podršku projektima pružit će isključivo putem: 

 1. 4.1. Donacije proizvoda iz dm asortimana;  
 2. 4.2. Financiranja usluga i/li nabavke potrebnih materijala i opreme za realizaciju projekata; 

 1. 4.3. Kombinacije prethodne dvije stavke. 

Direktna uplata novca na račun nositelja projekta nije moguća i na taj način neće biti moguće realizirati projekte. Za podršku na način opisan pod stavkom b) potrebno je dostaviti predračun i/li račun firme izvršitelja usluge ili dobavljača opreme sa podacima kompanije dm drogerie markt, s čime će nositelji projekata koji budu odabrani biti detaljno upoznati prije realizacije.  

Broj projekata koji će biti izabrani za realizaciju nije unaprijed definiran. Minimalan i maksimalan iznos podrške projektu nije unaprijed definiran. Isto će ovisiti o namjeni projekta, održivosti, korisnosti i drugih faktora navedenih u stavci 5.1. 
 

 1. 5. ODABIR PROJEKATA 

Projekte za realizaciju će odabrati dm žiri na osnovu definisanih kriterija navedenih u nastavku. dm žiri će razmatrati samo potpune i u roku pristigle prijave. 

 1. 5.1. Kriterij za odabir projekata: 

 1. a) propisno ispunjen online formular za prijavu putem platforme www.dm-zajedno.ba te dostava tražene dokumentacije 

 1. b) jasno definirani koraci realizacije projekata  

 1. c) jasno definirani i precizno planirani troškovi projekta i njihova namjena  

 1. d) održivost projekta i trajanje 

 1. e) procjena korisnosti projekta za lokalnu/širu društvenu zajednicu  

 1. f) utjecaj prijavljenog projekta na podizanje svijesti javnosti o važnosti zaštite okoliša 

 1. g) učinkovito korištenje dobijenih sredstava 

 1. i) projekt slijedi društveno odgovorne i ekološke ciljeve 

 1. j) projekt je novi ili već postojeći 

Na osnovu definisanih kriterija dm žiri će odabrati projekte kojima će osigurati onaj vid podrške koji je potreban za njihovu realizaciju. 
 

 1. 6. PRAVA I OBAVEZE: 

 2. Organizator će nositeljima odabranih projekata uputiti prijedloge ugovora o donaciji i suradnji u svrhu potpisivanja i sklapanja ugovora. 

 3. Nositelj projekta odgovoran je za sprovedbu i dužan je dobijena sredstva iskoristiti isključivo u svrhu sprovedbe projekta. 

 1. Prijavom projekta, nositelj prihvaća da se podaci o projektu izneseni u formularu za prijavu koriste u komunikacijske svrhe od strane kompanije dm drogerie markt d.o.o. u štampanom, zvučnom, slikovnom i/ili video materijalu. 

 1. Nositelj projekta može u svakom trenutku pisanim putem ili putem e-maila povući prijavu za što im organizator stavlja na raspolaganje sljedeće kontakte: 

dm drogerie markt d.o.o. 

Lužansko polje 40b 

71210 Ilidža 

E-mail: zajedno@dm-drogeriemarkt.ba 

 1. Povlačenjem prijave gubi se pravo u daljnjem sudjelovanju. 

 1. Organizator zadržava pravo informiranja medija u svrhu promocije društveno odgovorne kampanje dm {ZAJEDNO} za bolje sutra što uključuje i sve prijavljene i odabrane projekte. 

 1. Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku bez navođenja razloga promijeni uslove prijave projekta inicijative dm {ZAJEDNO} za bolje sutra, naročito ako to bude potrebno uslijed više sile ili vanjskih okolnosti na koje organizator ne može utjecati ili ako samo na taj način bude moguće zagarantovana uredna sprovedba inicijative. 

 

 1. 7. DODATNE INFORMACIJE 

Sva pitanja vezana za prijavu i kriterije odabira moguće je uputiti putem e-mail adrese: zajedno@dm-drogeriemarkt.ba. Na sva pitanja kompanija dm drogerie markt odgovorit će u roku od 3 radna dana. 

Top