Često postavljana pitanja

Gdje i od kada će kupci moći pronaći zanimljive informacije o dm-ovoj inicijativi {ZAJEDNO}?

Poziv na prijavu projekata za zdrav život će trajati u razdoblju od 13.2. do 12.3.2017. Projekte bit će moguće prijavljivati:

 

- putem online platforme www.dm-zajedno.ba

 

Zanimljive opće informacije o inicijativi, njenom toku i mogućnostima sudjelovanja te kriterijima za prijavu i obrazac za prijavu nalaze se na online platformi www.dm-zajedno.ba.

Inicijativa će ukratko biti predstavljena na korporativnim stranicama dm-a www.dm-drogeriemarkt.ba kao i na materijalima dm-a u dm prodavnicama (letak/plakat). Prijava i projektni materijali moraju biti ispunjeni i dostavljeni na službenim jezicima naroda BiH.

Koliko dugo će se moći prijavljivati ili predlagati projekti?

Projekte je moguće prijavljivati u periodu od 13.2. do 12.3.2017. godine.

 

Koju vrstu projekata je moguće prijaviti/predložiti?

Pravo sudjelovanja imaju projekti koji za cilj imaju unapređenje zdravog načina života učenika bilo da se radi o fizičkim aktivnostima, zdravoj ishrani, mentalnom zdravlju ili bilo kojoj drugoj aktivnosti koja ima slične ciljeve za dobrobit učenika i školskog osoblja.
 

Mogu li fizičke osobe prijaviti projekt?

Nije dopuštena prijava projekata fizičkim osobama niti trgovačkim društvima.

Može li jedna škola/ ustanova ili jedan nositelj projekta prijaviti više projekata?

 1. Nije moguće prijaviti više projekata. Ukoliko zaprimimo više prijavljenih projekata od jedne škole ili ovlaštene osobe u obzir se uzima samo projekt koji je prijavljen prvi, vremenski prije svih ostalih, dok ćemo sve ostale projekte koji dolaze iz iste škole ili od strane iste ovlaštene osobe diskvalifikovati.

Kako će se birati pobjednički projekti među svim dostavljenim projektima?

Prijavljeni projekti koji prođu adekvatnu provjeru od strane kompanije dm drogerie markt d.o.o. moraju zadovoljavati Pravila i uslove inicijative. Kompanija dm drogerie markt d.o.o. će selekcijom na osnovu Tehničkih i specifičnih kriterija finalno odabrati 10 projekata kojima će osigurati onaj vid podrške koji je potreban za njihovu realizaciju. Pobjednički projekti će biti proglašeni 15.6.2017. Realizacija pobjedničkih projekata je planirana od septembra 2017.

Prema kojim kriterijima će se birati projekti, kampanje ili inicijative?

Zaprimljene prijave ocijenit će dm žiri prema niže navedenim kriterijima. dm žiri će razmatrati samo potpune i u roku pristigle prijave prema sljedećim kriterijima:


Tehnički kriteriji:

 1. 1. Projekt je potrebno prijaviti putem Formulara za prijavu koji se nalazi na dm online platformi: www.dm-zajedno.ba
 2. 2. Projekt mogu prijaviti sve osnovne škole (javne ili privatne) sa područja Bosne i Hercegovine.
 3. 3. Jedna osnovna škola ima pravo da prijavi samo jedan projekt. Prijavljeni projekt se mora odnositi isključivo na osnovnu školu koja ga prijavljuje. Mogućnost prijave projekata u ime drugih osnovnih škola se isključuje.
 4. 4. Nosilac projekta je osnovna škola (javna ili privatna) sa područja Bosne i Hercegovine. Projekte mogu prijaviti samo ovlašteni uposlenici navedene institucije. Ukoliko zaprimimo više prijavljenih projekata od jedne škole ili ovlaštene osobe u obzir se uzima samo projekt koji je prijavljen prvi, vremenski prije svih ostalih, dok ćemo sve ostale projekte koji dolaze iz iste škole ili od strane iste ovlaštene osobe diskvalifikovati.
 5. 5. Nosilac projekta prijavom projekta prihvata Pravila i uslove inicijative dm {ZAJEDNO} za zdrav život.
 6. 6. Nosilac projekta je prilikom prijave dužan navesti sve potrebne podatke u za to predviđena polja Formulara za prijavu.
 7. 7. Potrebno je da svi podaci koji se unose u Formular za prijavu (naziv škole, adresa, broj telefona, e mail adresa i sl.) budu tačni i važeći. dm drogerie markt zadržava pravo na provjeru istih i tako će i učiniti. 
 8. 8. Prijava projekata treba uključivati: detaljnu razradu projekta s vremenskim odrednicama, ciljevima i aktivnostima za koje su potrebna finansijska sredstva.
 9. 9. Prijava projekta se vrši putem dm online platforme www.dm-zajedno.ba u periodu od 13.2. do 12.3.2017. do 23:59 sati. Sve naknadno pristigle prijave neće biti obrađene.
 10. 10. Selekcijom na osnovu Tehničkih i specifičnih kriterija kompanija dm drogerie markt d.o.o. će finalno odabrati 10 projekata kojima će osigurati onaj vid podrške koji je potreban za njihovu realizaciju. Pobjednički projekti će biti proglašeni 15.6.2017. Realizacija pobjedničkih projekata je planirana od septembra 2017.
 11. 11. Prijavljeni projekti će biti objavljeni na dm online platformi nakon izvršene selekcije na osnovu tehničkih kriterija, zapravo provjere tačnosti unesenih podataka.
 12. 12. Potrebno je da Nosilac projekta pripremi potrebne dozvole, ukoliko su iste potrebne i ukoliko je sprovedba projekta uslovljena dodatnom dokumentacijom, od strane nadležnih institucija kako bi se prijavljeni projekt implementirao u školi.
 13. 13. Organizator će Nosiocima projekata koji u konačnici budu odabrani i čiju će realizaciju podržati uputiti prijedlog Ugovora o donaciji/sponzorstvu ili saradnji. Navedenim dokumentom će biti obuhvaćeni svi segmenti projekta kao i prava i dužnosti Nosioca projekta i Partnera projekta. Navedenim dokumentom će se definisati i budžet te sve robe i usluge neophodne za uspješnu implementaciju projekta. 
 14. 14. Nosioci projekta će učinkovito koristiti dobijena sredstva te je Nosilac projekta odgovoran za sprovedbu istog ali i za korištenje finansijskih sredstava isključivo u svrhu projekta. Nosilac projekta će Organizatoru/Partneru projekta dostaviti narativni i finansijski izveštaj po završetku projekta, a ne duže od 3 mjeseca nakon završetka projekta.
 15.  
Specifični kriteriji:
 1. 1. Projekt ima za cilj unapređenje zdravog načina života učenika i školskog osoblja osnovne škole koja je prijavila projekt.
 2. 2. Projekt je jasno definisan ili već u realizaciji. Projekt je novi ili već postojeći.
 3. 3. Projekt je održiv i ima dugoročan uticaj – postoji jasan plan kako će efekti projekta trajati i nakon same implementacije i ko će biti odgovoran za to.
 4. 4. Projekt je inovativan – nudi novo rješenje za postojeći problem.
 5. 5. Projekt uključuje i osnažuje korisnike, korisnice i ciljnu grupu – broj i raznovrsnost korisnika i korisnica projekta (djeca, nastavnici i nastavnice, roditelji, šira zajednica, socijalno ugrožene kategorije, djeca sa posebnim potrebama i sl.).
 6. 6. Logički okvir – aktivnosti projekta jasno vode ka ciljevima i ka planiranom uticaju projekta.
 7. 7. Učešće zajednice – postoji mogućnost uključivanja roditelja i šire društvene zajednice u provedbu projekta.
 8. 8. Efikasnost budžeta – budžetske stavke prijavljenog projekta su jasne i planirane u skladu sa potrebama projekta i cijenama na tržištu.

 

Putem definisanih kriterija dm žiri će odabrati 10 prijavljenih projekata kojima će osigurati onaj vid podrške koji je potreban za njihovu realizaciju.

 

Koji oblik podrške dm može pružiti izabranim projektima?

Pomoć pri realizaciji projekata moguća je u vidu finansijske podrške komapnije dm drogerie markt d.o.o.

 

 

Top