Kriteriji za odabir

Prijavljeni proizvodi moraju ispunjavati Kriterije za odabir proizvoda.  

Kriteriji za odabir proizvoda su:
 
 • Proizvod treba da bude proizveden u BiH.
 • Poželjno je da proizvod sadrži najmanje 42% sirovine porijeklom iz BiH.
 • Proizvodi moraju pripadati kategoriji trajnih proizvoda.
 • Proizvod treba da bude deklarisan prema važećem zakonu u BiH.
 • Proizvod mora posjedovati dokaze o porijeklu sastojaka.
 • Poželjno je da su proizvodi prirodni što podrazumijeva da ne sadrže vještačke arome, boje ni konzervans. 
 • Proizvod mora sadržavati bar kod koji treba da bude čitljiv i jasan.
 • Proizvod treba da ima dokaz o zdravstvenoj ispravnosti.
 • Da skladištenje proizvoda ne podrazumijeva poseban sistem hlađenja.
 • Proizvođač mora biti u mogućnosti da isporučuje proizvode u distribucijski centar kompanije dm drogerie markt i to u roku od 72 sata od dana narudžbe.
 • Proizvođač je dužan da uz robu priloži prateću dokumentaciju (faktura i otpremnica).
 • Kvalitet robe koju proizvođač dostavlja mora biti u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima. dm drogerie markt zaprima isključivo kvalitativno ispravnu robu.

Kvalitativno neispravna roba je:
 
 • roba čiji kvalitet proizvoda i/ili ambalaže nije u skladu s naručenim od strane Organizatora
 • oštećena roba i/ili ambalaža
 • roba koja nije dostavljena u ugovorenoj ambalaži
 • roba koja nije isporučena u okviru dostatnog roka trajanja
 • roba kojoj nedostaje bar kod
 • roba kojoj nedostaje deklaracija
 • roba koja ne odgovara drugim standardima i zakonskim propisima.


           
Top