Kriterij za odabir projekata

dm drogerie markt d.o.o., u daljem tekstu Organizator i/ili Partner projekta, poziva osnovne škole iz cijele Bosne i Hercegovine da prijave projekte kojima žele unaprijediti zdrave navike učenika i učenica u školama. Prijavljeni projekti za cilj trebaju imati unapređenje zdravog načina života učenika bilo da se radi o fizičkim aktivnostima, zdravoj ishrani, mentalnom zdravlju ili bilo kojoj drugoj aktivnosti koja ima slične ciljeve za dobrobit učenika i školskog osoblja.

Osnovne škole, u daljem tekstu Nosilac projekta, projekte mogu prijaviti u periodu od 13.2. do 12.3.2017. godine.

Tehnički kriteriji:

 1. 1. Projekt je potrebno prijaviti putem Formulara za prijavu koji se nalazi na dm online platformi: www.dm-zajedno.ba
 2. 2. Projekt mogu prijaviti sve osnovne škole (javne ili privatne) sa područja Bosne i Hercegovine.
 3. 3. Jedna osnovna škola ima pravo da prijavi samo jedan projekt. Prijavljeni projekt se mora odnositi isključivo na osnovnu školu koja ga prijavljuje. Mogućnost prijave projekata u ime drugih osnovnih škola se isključuje.
 4. 4. Nosilac projekta je osnovna škola (javna ili privatna) sa područja Bosne i Hercegovine. Projekte mogu prijaviti samo ovlašteni uposlenici navedene institucije. Ukoliko zaprimimo više prijavljenih projekata od jedne škole ili ovlaštene osobe u obzir se uzima samo projekt koji je prijavljen prvi, vremenski prije svih ostalih, dok ćemo sve ostale projekte koji dolaze iz iste škole ili od strane iste ovlaštene osobe diskvalifikovati.
 5. 5. Nosilac projekta prijavom projekta prihvata Pravila i uslove inicijative dm {ZAJEDNO} Za zdrav život.
 6. 6. Nosilac projekta je prilikom prijave dužan navesti sve potrebne podatke u za to predviđena polja Formulara za prijavu.
 7. 7. Potrebno je da svi podaci koji se unose u Formular za prijavu (naziv škole, adresa, broj telefona, e mail adresa i sl.) budu tačni i važeći. dm drogerie markt zadržava pravo na provjeru istih i tako će i učiniti. 
 8. 8. Prijava projekata treba uključivati: detaljnu razradu projekta s vremenskim odrednicama, ciljevima i aktivnostima za koje su potrebna finansijska sredstva.
 9. 9. Prijava projekta se vrši putem dm online platforme www.dm-zajedno.ba u periodu od 13.2. do 12.3.2017. do 23:59 sati. Sve naknadno pristigle prijave neće biti obrađene.
 10. 10. Selekcijom na osnovu Tehničkih i specifičnih kriterija kompanija dm drogerie markt d.o.o. će finalno odabrati 10 projekata kojima će osigurati onaj vid podrške koji je potreban za njihovu realizaciju. Pobjednički projekti će biti proglašeni 15.6.2017. Realizacija pobjedničkih projekata je planirana od septembra 2017.
 11. 11. Prijavljeni projekti će biti objavljeni na dm online platformi nakon izvršene selekcije na osnovu tehničkih kriterija, zapravo provjere tačnosti unesenih podataka.
 12. 12. Potrebno je da Nosilac projekta pripremi potrebne dozvole, ukoliko su iste potrebne i ukoliko je sprovedba projekta uslovljena dodatnom dokumentacijom, od strane nadležnih institucija kako bi se prijavljeni projekt implementirao u školi.
 13. 13. Organizator će Nosiocima projekata koji u konačnici budu odabrani i čiju će realizaciju podržati uputiti prijedlog Ugovora o donaciji/sponzorstvu ili saradnji. Navedenim dokumentom će biti obuhvaćeni svi segmenti projekta kao i prava i dužnosti Nosioca projekta i Partnera projekta. Navedenim dokumentom će se definisati i budžet te sve robe i usluge neophodne za uspješnu implementaciju projekta. 
 14. 14. Nosioci projekta će učinkovito koristiti dobijena sredstva te je Nosilac projekta odgovoran za sprovedbu istog ali i za korištenje finansijskih sredstava isključivo u svrhu projekta. Nosilac projekta će Organizatoru/Partneru projekta dostaviti narativni i finansijski izveštaj po završetku projekta, a ne duže od 3 mjeseca nakon završetka projekta.
 15.  
Specifični kriteriji:
 1. 1. Projekt ima za cilj unapređenje zdravog načina života učenika i školskog osoblja osnovne škole koja je prijavila projekt.
 2. 2. Projekt je jasno definisan ili već u realizaciji. Projekt je novi ili već postojeći.
 3. 3. Projekt je održiv i ima dugoročan uticaj – postoji jasan plan kako će efekti projekta trajati i nakon same implementacije i ko će biti odgovoran za to.
 4. 4. Projekt je inovativan – nudi novo rješenje za postojeći problem.
 5. 5. Projekt uključuje i osnažuje korisnike, korisnice i ciljnu grupu – broj i raznovrsnost korisnika i korisnica projekta (djeca, nastavnici i nastavnice, roditelji, šira zajednica, socijalno ugrožene kategorije, djeca sa posebnim potrebama i sl.).
 6. 6. Logički okvir – aktivnosti projekta jasno vode ka ciljevima i ka planiranom uticaju projekta.
 7. 7. Učešće zajednice – postoji mogućnost uključivanja roditelja i šire društvene zajednice u provedbu projekta.
 8. 8. Efikasnost budžeta – budžetske stavke prijavljenog projekta su jasne i planirane u skladu sa potrebama projekta i cijenama na tržištu.
Top