Kriteriji za odabir proizvoda

Prijavljeni proizvodi moraju ispunjavati Kriterije za odabir proizvoda:

Proizvod treba da bude proizveden u BiH.
Poželjno je da proizvod sadrži najmanje 42% sirovine porijeklom iz BiH.
Proizvodi moraju pripadati kategoriji trajnih proizvoda.
Proizvod treba da bude deklarisan prema važećem zakonu u BiH.
Proizvod mora posjedovati dokaze o porijeklu sastojaka.
Poželjno je da su proizvodi prirodni što podrazumijeva da ne sadrže vještačke arome, boje ni konzervans. 
Proizvod treba sadržavati validan bar kod koji treba da bude čitljiv i jasan. U slučaju da proizvod ne sadrži bar kod, proizvođač ima obavezu da, u slučaju odabira proizvoda, isti registruje pri GS1.
Proizvod treba da ima dokaz o zdravstvenoj ispravnosti.
Da skladištenje proizvoda ne podrazumijeva poseban sistem hlađenja.
Proizvođač mora biti u mogućnosti da isporučuje proizvode u distribucijski centar kompanije dm drogerie markt i to u roku od 72 sata od dana narudžbe.
Proizvođač je dužan da uz robu priloži prateću dokumentaciju (faktura i otpremnica).
Kvalitet robe koju proizvođač dostavlja mora biti u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima. dm drogerie markt zaprima isključivo kvalitativno ispravnu robu.           
 
Kvalitativno neispravna roba je:
roba čiji kvalitet proizvoda i/ili ambalaže nije u skladu s naručenim od strane Organizatora
oštećena roba i/ili ambalaža
roba koja nije dostavljena u ugovorenoj ambalaži
roba koja nije isporučena u okviru dostatnog roka trajanja
roba kojoj nedostaje bar kod
roba kojoj nedostaje deklaracija
roba koja ne odgovara drugim standardima i zakonskim propisima.
 
Top