Pravila i uslovi prijave

dm {ZAJEDNO} za bolje sutra                                                                         
PRAVILA I USLOVI dm INICIJATIVE 
u organizaciji firme dm drogeriemarkt d.o.o.
POČETAK PRIJAVA: 12.8.2019.
ROK ZA ZAVRŠETAK PRIJVAVA: 16.9.2019. do 23:59 SATI
POČETAK REALIZACIJE PRIHVAĆENIH PROJEKATA, KAMPANJA I INICIJATIVA JE NOVEMBAR 2019. FINALIZACIJA REALIZACIJE APRIL 2020.
 
PRAVILA I USLOVI PRIJAVA
 1. 1. Pravo sudjelovanja imaju:
 2. a) registrovane nevladine organizacije i udruženja isključivo iz BiH
 3. b) ustanove: centri, škole, domovi, društva
 4. c) jedinice uprave (gradova, općina, kantona i entiteta)
 5.  
koji za realizaciju trebaju: donaciju proizvoda (proizvodi i dodaci za čišćenje), finansiranje usluga i potrebnih materijala i opreme za realizaciju projekta, što podrazumijeva način plaćanja istih od strane Organizatora
isključivo po dostavljenim fakturama i isključuje direktnu uplatu finansijskih sredstava na račun nosioca projekta.
Nije dozvoljena prijava projekata od strane fizičkih lica niti trgovačkih društava.
 
 1. 2. Kategorija prijava:
Zaštita okoline i održivost - kategorija obuhvata projekte koji za cilj imaju uređenje, zaštitu i očuvanje okoliša u BiH. Navedeno podrazumijeva: čišćenje, uređenje zelenih površina, čišćenje rijeka i korita, sadnju, pošumljavanje, postavku kanti za otpad i sl.
 
NAČIN I SADRŽAJ PRIJAVE:
 1. 3. Prijava se vrši putem online obrasca koji je dostupan na stranici www.dm-zajedno.ba
 2.  
4. Online prijava mora uključivati:
 1. a) potpuno popunjen formular za prijavu, detaljan opis projekta u PDF dokumentu, razrađen budžet - dokument u excel tabeli, kao i fotografije lokacije projekta
 2. b) potrebne dozvole za sprovedbu prijavljenog projekta od strane nadležnih organa
 
ODABIR PROJEKATA:
 1. 5. Projekte će odabrati dm žiri na osnovu definisanih kriterija kompanije dm drogerie markt d.o.o. navedenih pod tačkom 6.
 2. dm žiri će razmatrati samo potpune i u roku pristigle prijave.
 
 1. 6. Kriterij za odabir projekata:
 2. a) propisno ispunjen online formular za prijavu putem platforme www.dm-zajedno.ba te dostava tražene dokumentacije
 3. b) kvaliteta i originalnost projekta
 4. c) održivost projekta i trajanje, poželjna dugoročna korist za zajednicu
 5. d) projekt slijedi društveno odgovorne i ekološke ciljeve
 6. e) projekt je novi ili već postojeći
 7. f) finansijska struktura sprovedbe projekta te procjena učinkovitosti planiranog korištenja sredstava
 8. g) procjena korisnosti projekta za lokalnu/ širu društvenu zajednicu
 9. h) uticaj prijavljenog projekta na podizanje svijesti javnosti o važnosti kategorije u kojoj se projekt prijavljuje
 10. i) učinkovito korištenje dobijenih sredstava
 
 1. 7. Na osnovu definisanih kriterija dm žiri će odabrati 6 prijavljenih projekata kojima će  osigurati onaj vid podrške koji je potreban za njihovu realizaciju.
 
 1. 8. Osobe koje su prijavile projekte bit će obaviještene najkasnije do 30.9.2019. o odabiru i daljnjoj sprovedbi.
 
PRAVA I OBAVEZE:
 1. 9.  Organizator će nosiocima odabranih projekata uputiti prijedloge ugovora o donaciji ili saradnji u svrhu potpisivanja i sklapanja ugovora.

10. Nosioc projekta odgovoran je za sprovedbu i dužan je dobijena sredstva iskoristiti isključivo u svrhu sprovedbe projekta.  
 1.  
 2. 11. Prijavom projekta, nosioc projekta prihvata da se podaci o projektu izneseni u formularu za prijave koriste u komunikacijske svrhe od strane organizatora (dm drogerie markt d.o.o.)
 3. u štampanom, zvučnom, slikovnom i/ili video materijalu.
 
 1. 12. Nosioc projekta može u svakom trenutku pisanim putem ili putem e-maila povući prijavu/prijedlog za što im organizator stavlja na raspolaganje sljedeće kontakte:
 
dm drogerie markt d.o.o.
Lužansko polje 40b
71210 Ilidža
zajedno@dm-drogeriemarkt.ba 

13. Povlačenjem prijave gubi se pravo u daljnjem sudjelovanju.
 1.  
 2. 14. Organizator zadržava pravo informisanja medija u svrhu promocije inicijative dm {ZAJEDNO} što uključuje i sve prijavljene i odabrane projekte.
 3.  
 4. 15. Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku bez navođenja razloga promijeni uslove prijave projekta inicijative dm {ZAJEDNO}, naročito ako to bude potrebno usljed više sile ili vanjskih okolonosti
 5. na koje organizator ne može uticati ili ako samo na taj način bude moguće zagarantovana uredna sprovedba inicijative.
 
DODATNE INFORMACIJE:
Sva pitanja vezana za prijavu i kriterije odabira moguće je uputiti putem mail adrese: zajedno@dm-drogeriemarkt.ba
 
 
Top